Algemene reisvoorwaarden.

Thiosane Travel is de reisorganisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren van de reis.
Met het accepteren van het reisprogramma en de bijbehorende kosten accepteert  de reiziger ook de door Thiosane Travel  gehanteerde reisvoorwaarden.

Kosten                                                                                                                                                       De kosten worden in overleg met Thiosane Travel bepaald en zijn afhankelijk van het aantal dagen, de afstand, de mate van comfort en de programmaonderdelen.

Betaling                                                                                                                                                     Na het accepteren van de reis dient binnen twee weken een aanbetaling van ten minste 50 procent van de reissom te worden voldaan.
Het restant van de reissom dient voor aanvang van de reis te zijn betaald of contant te worden voldaan op de eerste reisdag.

Annulering                                                                                                                                                Bij annulering van de reis, meer dan zes weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de reis, dient de reiziger 35% van de voor de reis overeengekomen kosten te betalen.                                                                                                                                                      Bij annulering van de reis minder dan zes weken, maar meer dan drie weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de reis, dient de reiziger 50% van de voor de reis overeengekomen reissom te betalen.                                                                                                  Bij annulering van de reis minder dan drie weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de reis, dient de reiziger de gehele voor de reis overeengekomen reissom te betalen.

Reispapieren                                                                                                                                             De reiziger draagt zelf zorg voor een geldig paspoort, visum en eventuele andere reispapieren en is daar verantwoordelijk voor.
De reiziger is verplicht een volledige en te zake dekkende reis-, ongevallen en bagageverzekering af te sluiten (met werelddekking) voor risico’s die door dit type verzekeringen worden gedekt. De reisorganisatie zal in veel gevallen waarin hulp en bijstand is verplicht terug moeten kunnen vallen op de Alarmcentrale van de reisverzekering van de reiziger. De reiziger is verplicht het polis nummer van de verzekering voor vertrek aan de reisorganisatie te melden.
Reizigers zijn verplicht hun polisvoorwaarden en verzekeringsdetails nauwkeurig te controleren en eventueel aan te passen.

Schade                                                                                                                                            Thiosane Travel is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade opgelopen tijdens de reis. De reiziger neemt op eigen risico deel aan de reis.
Thiosane Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten.

Wijzigingen                                                                                                                                     Thiosane Travel mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Lokale omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel of accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook (aanhoudende) slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het schema noodzakelijk wordt, etc.
Thiosane Travel verplicht zich om het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand te laten en alternatieven te bieden die hieraan voldoen.
Thiosane Travel verplicht zich om nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
Een reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en als de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan Thiosane Travel, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Thiosane Travel.
Als de oorzaak van opzegging of wijziging toegerekend kan worden aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Als de oorzaak van opzegging of wijziging noch aan Thiosane Travel noch aan de reiziger kan worden toegeschreven, dragen partijen beiden hun eigen schade.